Odpis PFRON

 

 

Podstawa prawna –ustawa o rehabilitacji z dn. 27.08.1997 /Dz. U. Nr 123, poz.776/

-tekst jednolity z 8.10.2010/Dz.U. nr 214,poz 1407/

Art. 22.

1.

Wpłaty na Fundusz, o których mowa w art. 21, ulegają obniżeniu z tytułu zakupu usługi, z wyłączeniem handlu, lub produkcji pracodawcy zatrudniającego co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy , który osiąga wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych będących

    1.Osobami niepełnosprawnymi zaliczonymi do znacznego stopnia niepełnosprawności lub

    2.Osobami niewidomymi, psychicznie chorymi lub upośledzonymi umysłowo lub osobami z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi lub epilepsją- zaliczonymi do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności w wysokości co najmniej 30 %, zwanego dalej "sprzedającym".

2.

Warunkiem obniżenia wpłaty jest terminowe uregulowanie należności za zrealizowaną produkcję lub usługę oraz otrzymanie informacji o kwocie obniżenia.

 
  
Poinformuj swoją księgową o naszych fakturach umożliwiających odpis na rzecz PFRON!